کوزه انتخابات نصر

/
«کوزه‌گر از کوزه شکسته آب می‌خورد» ضرب‌المثلی است که نقل روز اهال…

آخرین مطالبه از هفت مطالبه صنفی کبیره مشاوران!

/
در یادداشت اول  ، یادداشت دوم ، یادداشت سوم ، یادداشت چهارم ، یادداشت پ…

ششمین مطالبه از هفت مطالبه صنفی کبیره مشاوران!

/
در یادداشت اول  ، یادداشت دوم ، یادداشت سوم ، یادداشت چهارم  و یادداشت …

پنجمین مطالبه از هفت مطالبه صنفی کبیره مشاوران!

/
در یادداشت اول  ، یادداشت دوم ، یادداشت سوم و یادداشت چهارم راجع به انت…

چهارمین مطالبه از هفت مطالبه صنفی کبیره مشاوران!

/
در یادداشت اول  ، یادداشت دوم و یادداشت سوم راجع به انتخابات سازمان نظا…

سومین مطالبه از هفت مطالبه صنفی کبیره مشاوران!

/
در یادداشت اول  و یادداشت دوم، راجع به انتخابات سازمان نظام صنفی…

دومین مطالبه از هفت مطالبه صنفی کبیره مشاوران!

/
در یادداشت قبل، راجع به انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در آخرآبان‌م…

اولین مطالبه از هفت مطالبه صنفی کبیره مشاوران!

/
آخر آبان‌ماه انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برگزار می‌شود …
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای

در آداب همنشینی دولت و صنف

/
با نزدیک شدن به آخر آبان‌ماه، شور و اشتیاق  انتخابات نظام صنف…

بررسی روند فرسایشی پیشرفت پروژه‌های IT در ایران

/
  مقدمه زمان آرگومان مهمی است که در پروژه‌های IT در …