آشوب فناوری

/
اگر واقع‌بینانه صحبت كنیم و بانك را به‌صورت یك شركت ببینیم، …