پایان افسانه کارآفرینان جوان

/
همه تصور می کنند که موفق ترین کارآفرینان، جوانان هستند.بیل گیتس ، استیو…