نقدی بر کتاب وقتشه که ساکت شی | در فواید خاموشی

/
 «سرکار خانم رز عزیز، لحظه به لحظه به یاد دارم …